نظرات علمای سرشناس ایرانی و دنیای اسلام در مورد مقوله جهاد
وصیت نامه شهید محمد صادق کنانی