خبرگزاری النجبا

جهاد از دیدگاه علما

امام خمینی رحمة الله علیه


براى من مکان مطرح نیست؛ آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد، آنجا خواهم بود.
* صحیفه امام، ج‏5، ص301


خداى تبارک و تعالى ما را مکلف کرده با کسانی که اساس اسلام را متزلزل می کنند و همه مصالح مسلمین را به باد می دهند، معارضه و مبارزه کنیم. اگر هم دستمان برسد، دست به تفنگ می بریم و معارضه می کنیم. خودمان تفنگ به دوشمان می زنیم و معارضه با آنها می کنیم‏.
* صحیفه امام، ج‏5، ص21


کسى تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم. ولى هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند!... اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالاى دار برند، اگر زنده زنده در شعلهاى آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیمان را در جلوى دیدگانمان به اسارت و غارت برند هر گز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم.
* صحیفه امام، ج‏21، ص98


تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم‏.
* صحیفه امام، ج‏21، ص88