خبرگزاری النجبا

وصیت نامه شهدا

وصیت نامه شهید محمد صادق کنانی

برای دوستان و همرزمانم...
برادران! همواره همدیگر را دوست بدارید؛ درست به مانند همان زمان که شما را ترک کردم.
نَفس خود را از گناه مصون بدارید و آن را سرشار از ایمان و نزدیکی به خداوند کنید، چراکه روزی خواهد رسید که ما به خاطر آنچه انجام داده ایم بازخواست می شویم.
برادران! همواره در مسیر خدمت به حضرت امام حسین(ع) که شامل امر به معروف و نهی از منکر است، حرکت کنید تا زمانی که دولت یار حضرت مهدی (عج) به پا شود.