رد پای گرگ

موساد با چه اهدافی در عراق شبکه‌سازی کرده است؟ دبیرکل نُجَباء پیش‌تر با استناد به مدارک و شواهد قطعی تصریح کرده بود که از منظر مقاومت، بسترسازان نفوذ اسرائیل در عراق نیز خائن محسوب می‌شوند و سرنوشتی بهتر از سازشکاران نخواهند داشت.

آخرین اخبار