خبرگزاری النجبا

فیلم


کدخبر :3825 ساعت : 15:00 1400/02/25

حذف دراماتیک آرمان فلسطین از صنعت فیلم‌سازی عربی

نقطه مشترک در میان سریال‌های مصری، سوری، لبنانی و خلیجی این است که از موضوعات اساسی و سرنوشت‌ساز امت دور هستند. در رأس این موضوعات، مسأله فلسطین است که عمدا و هدفمند، جایی در سریال‌ها ندارد.