خداحافظی تلخ

کادر دفتر نمایندگی جنبش نُجَباء در ایران، دوشادوش صدها هزار عزادار، پیکر رییس‌جمهور شهید و همراهانش را با شور و ارادت و احترام بدرقه کردند.