دیدار

برادر و دو فرزند شهید ابو تقوی، با دبیرکل نجباء ملاقات کردند.