قدس در قلب بغداد

هزاران عراقی در روز جهانی قدس خود را به مرکز بغداد رساندند تا در تجمع حامیان فلسطین شرکت کنند. دبیرکل نُجَباء به نمایندگی از کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت، سخنران اصلی این مراسم بود.