شعله مقاومت

«مهندس نصر الشمری» سخنگوی مقاومت اسلامی نُجَباء: وصول نخستین محموله سوخت از ایران به خاک لبنان دستاوردی جدید برای مقاومت و ملت لبنان است. ایران ثابت کرد متحدی نیرومند و صادق است.