آزاده‌ای که شهادتش برای صهیونیست‌ها گران تمام شد

با مجاهد اسیر فلسطینی که به‌دنبال ششمین اعتصاب غذای خود در زندان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، آشنا شویم.