نامیرا

امام خامنه‌ای: من یاد شهید سلیمانی عزیزمان را هرگز فراموش نمی‌کنم.