صحنه‌گردانان انحرافات اخلاقی در عراق

نهادهای غربی و سفرای امریکایی - اروپایی به همراه برخی مزدوران سیاسی - رسانه‌ای، ترویج فساد جنسی در جامعه عراق را جزو اولویت‌های کاری خود قرار داده‌اند و به هرگونه اقدام در راستای مقابله با انحراف و لاابالی‌گری اخلاقی، واکنش منفی نشان می‌دهند.