خاطره سخنگوی نجباء از شهید سلیمانی؛

به سربازی افتخار می‌کنم

در این قطعه ویدئویی، مهندس «نصر الشَمَّری» خاطره‌ای شنیدنی از منش و رفتار سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» بازگو می‌کند.

آخرین اخبار