طرح| فطر سعید آمده

  • کد خبر: 3455
  • تاریخ: 1398/03/15 ساعت: 07:00
ماه خدا رفته و عید آمده
بر همگان فطر سعید آمده
مزد به طاعت بدهد روز عید
این ز خداوند نوید آمده